Chức năng nhiệm vụ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 
 
 
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Khảo thí trường Đại học Kinh Bắc gọi tắt là Phòng KT & KĐCLGD) chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu. Phòng có các chức năng và nhiệm vụ sau:
1Tổ chức thực hiện công tác , khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
            2. Tổ chức xây dựng, quản lí thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng theo quy chế TS  của Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm. Và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần, thi học kỳ, thi tốt nghiệp các hệ đào tạo, hệ bồi dưỡng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các trường Đại học nói chung và Trường Đại học Kinh Bắc nói riêng.
             3. Quản lý đề thi, điểm thi, bài thi các hệ và quản lý kết quả học tập của sinh viên, các hệ đào tạo và hệ bồi dưỡng của Trường.
            4. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo trong việc tổ chức các kỳ thi học kỳ, thi hết học phần và thi tốt nghiệp theo quy chế hiện hành.
 
Điều 2. Quyền hạn
1. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
1.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục tại Trường theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2 Đề xuất và theo dõi triển khai các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường.
2. Công tác khảo thí.
 2.1. Đề xuất các biện pháp đánh giá kết quả học tập, rèn luyện tu dưỡng tham gia các hoạt động xã hội của sinh viên.
2.2. Tham mưu xây dụng hệ thống kiểm tra, thi và đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo và hình thức học tập.
2.3. Quản lý và bảo mật ngân hàng câu hỏi, đề thi học phần, thi tốt nghiệp và tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Điều 3 . Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo phòng Khảo thí là Trưởng phòng. Giúp việc Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng và các Tổ trưởng. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do HĐQT, Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng phòng.
2.1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng được quy định tại điều 2 và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ hoạt động của phòng.
2.2. Thực hiện báo cáo định kỳ cho Ban giám hiệu trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác khảo thí.
2.3. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác trong Trường để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2.4. Được quyền yêu cầu các đơn vị phối hợp, cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết để triển khai công tác khảo thí và KĐCLGD tại Trường.
2.5. Đề xuất, kiến nghị về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ trong phòng.
 
2. Về phương thức hoạt động:
   2.1. Quản lí bảng điểm các bài kiểm tra:
Sau khi kết thúc mỗi môn, GV bộ môn phải nộp cho Trưởng phòng khảo thí một bảng điểm gồm có 2 điểm kiểm tra và điểm chuyên cần của SV đã được SV kí xác nhận. Cuối bảng điểm, GV bộ môn kí tên, ghi rõ học hàm, học vị và ngày nộp.
   2.2. Quản lí đề thi:
   Cùng với việc nộp bảng điểm, GV bộ môn phải nộp cho Trưởng phòng KT 2 đề thi kết thúc  môn học và 2 đáp án kèm theo. Mỗi đề thi và mỗi đáp án phải cho vào từng phong bì riêng của trường, dán kín. Ngoài phong bì đề rõ: Đề thi môn:….Hệ (Đại học, Cao đẳng hay Liên thông…); Đề thi số:… Người ra đề:… Ngày nộp đề:…; Đáp án đề thi môn:….Hệ (Đại học, Cao đẳng hay Liên thông…); Đề thi số: …, Người soạn đáp án:… Ngày nộp đáp án:…và kí xác nhận vào sổ Giao nhận đề thi của trường., GV kí vào phong bì để đảm bảo rằng đề thi và đáp án đã được niêm phong.
   2.3. Tổ chức thi: Trước ngày thi, Trưởng phòng khảo thí và BGH bốc thăm đề thi, kí xác nhận và phô tô đề thi cho đủ số lượng SV dự thi của từng môn. Phòng khảo thí có trách nhiệm bảo mật đề thi. Nếu phát hiện có sự sai sót hay nhầm lẫn trong đề thi phải báo cáo ngay BGH đề giải quyết kịp thời.
  Cơ sở đào tạo Bắc Ninh có nhiệm vụ tổ chức thi (Phân công GV coi thi, tổ chức sắp xếp phòng thi, theo đúng quy chế hiện hành), sau khi thi giao lại bài thi cho Phòng khảo thí. Phòng khảo thí đánh số phách, niêm phong đầu phách và bài thi đã rọc phách. Tổ giám khảo và giảng viên các môn sẽ chấm bài thi tại Văn phòng đại diện Trường ĐHKB tại 110B Ngọc Hà , Ba Đình Hà Nội.
   2.4. Quản lí điểm thi:
Phòng Khảo thí ghép phách, lên điểm, cùng với các điểm thành phần để hoàn
 thành điểm môn học, chuyển điểm thi gốc về phòng đào tạo để thông báo cho sinh viên .
   Phòng Khảo thí tập hợp điểm các môn để làm bảng điểm, báo cáo tổng kết học kì và tổng kết năm học.
   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các bộ phận báo cáo Ban GH và HĐQT để kịp thời giải quyết.
Bản destop